VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PRODUKTŮ

společnosti KS design s.r.o., IČO: 07135173, se sídlem U Třetí baterie 1955/9, Břevnov, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295203 (dále jen „Prodávající“)

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Prodávajícího jakožto provozovatele internetového obchodu dostupného na adrese www.simonakyselkova.cz (dále jen „E-shop“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a třetích stran – kupujících (dále jen „Kupující“) vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupních smluv s Prodávajícím (dále jen „Kupní smlouva“) prostřednictvím E-shopu, a dále užívání E-shopu ze strany návštěvníků. 
 • 1.2 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a to od jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat v Kupní smlouvě. Taková ujednání pak mají přednost před Obchodními podmínkami.   
 • 1.3 Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“). Pro účely těchto Obchodních podmínek je Podnikatelem mj. každý Kupující, který při uzavírání Kupní smlouvy uvede svou firmu. 
 • 1.4 Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně zejména Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
 • 2. E-SHOP 
 • 2.1 E-shop je Prodávajícím provozován na adrese www.simonakyselkova.cz. 
 • 2.2 Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob.
 • 3. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • 3.1 Kupující může E-shop užívat a uzavírat Smlouvy i bez nutnosti registrace. Pokud to E-shop v danou chvíli umožňuje, pro usnadnění užívání E-shopu a uzavírání Smluv se Kupující může dobrovolně do E-shopu registrovat a založit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Některé funkce E-shopu mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu.
 • 3.2 Pro účely registrace Kupující vyplní elektronický formulář v E-shopu a odešle ho Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní E-shopu. Do registračního formuláře musí Kupující uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné. 
 • 3.3 Fyzická osoba může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící registraci za právnickou osobu musí k takovému jednání za právnickou osobu být oprávněna, zejména musí být plně svéprávná a mít oprávnění za Kupujícího provést registraci a uzavírat Smlouvy (dále jen „Pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře Pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Kupujícího jednala. Pověřená osoba není smluvní stranou Smlouvy, tou je vždy pouze Kupující.
 • 3.4 Odesláním registračního formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Kupující rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní E-shopu. 
 • 3.5 Po odeslání registračního formuláře Prodávajícímu je Kupující povinen ověřit svou e-mailovou adresu, a to dle pokynů Prodávajícího. Okamžikem ověření e-mailové adresy Kupujícího dojde k dokončení registrace (tj. k uzavření smlouvy o registraci a zřízení Uživatelského účtu, dále jen „Registrace“).
 • 3.6 Na základě Registrace je automaticky vytvořen Uživatelský účet.
 • 3.7 Uživatelský účet náleží vždy jednomu Kupujícímu. Kupující může mít vždy pouze jeden Uživatelský účet.
 • 3.8 Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Uživatelském účtu odpovídá Kupující. Při jakékoli jejich změně je Kupující povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce.
 • 3.9 Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Kupujícího. Kupující je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v přístupu k přístupovým údajům nebo k Uživatelskému účtu (třetími osobami nejsou Pověřené osoby). V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Kupující bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit a informovat o tomto podezření Prodávajícího.
 • 3.10 Kupující není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě užívání jeho Uživatelského účtu. Kupující je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho Uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí Kupující, Pověřená osoba, jiná osoba Kupujícím pověřená či jiná třetí osoba. 
 • 3.11 Prodávající neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k Uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.
 • 3.12 Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit a ukončit tím Registraci prostřednictvím rozhraní E-shopu. To nemá vliv na případné již uzavřené Smlouvy.
 • 3.13 Prodávající může Kupujícímu zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Registraci, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek. O zrušení Uživatelského účtu Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem.
 • 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 • 4.1 Prezentace zboží na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.2 E-shop obsahuje informace o zboží včetně ceny a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. 
 • 4.3 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • 4.3.1 údaje o Kupujícím (jméno, příjmení, případně firma, doručovací či fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
  • 4.3.2 objednávaném zboží (Kupující „vloží“ objednávané zboží do košíku v rozhraní E-shopu);
  • 4.3.3 způsobu úhrady kupní ceny zboží;
  • 4.3.4 údaje o požadovaném doručení objednaného zboží;
  • 4.3.5 informace o nákladech spojených s dodáním zboží;
   (dále jen „Objednávka“).
 • 4.4 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednat se závazkem k platbě”. Při odeslání Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího. 
 • 4.5 Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 • 4.6 Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.
 • 4.7 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací) zaslaného Prodávajícím na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce. 
 • 4.8 Prodávající není povinen Objednávku akceptovat (zejména v případě, že zboží není dostupné nebo v případě, že zboží bylo v důsledku technické chyby E-shopu nabízeno za zjevně chybně uvedených podmínek (typicky v případech zjevně chybně uvedené ceny, vč. chybného přepočtu ceny z jedné měny do druhé, kdy uvedená cena není přiměřená hodnotě zboží apod.)). Prodávající Kupujícího vyrozumí o odmítnutí akceptace Objednávky e-mailem.
 • 4.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 4.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů komunikačních služeb.
 • 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 • 5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu následujícím způsobem:
  • 5.1.1 bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího na základě faktury zaslané e-mailem s potvrzením Objednávky.
 • 5.2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. 
 • 5.3 V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Cena je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře.
 • 5.4 Není-li uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.
 • 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 • 6.1 Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží, o čemž Prodávající Kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu uvedeného v Objednávce. Prodávající neodesílá Kupujícímu zboží dříve než před přijetím platby.
 • 6.2 Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu. 
 • 6.3 V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího (například odeslání do zahraničí), nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 6.4 Je-li Prodávající dle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.5 Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu, který je Spotřebitelem, až jakmile zboží Spotřebiteli předá dopravce.
 • 6.6 O odeslání zboží Prodávající Kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu uvedeného v Objednávce.
 • 6.7 V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.
 • 7. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ
 • 7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že zboží:
  • 7.1.1 odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • 7.1.2 je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
  • 7.1.3 je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • 7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  • 7.2.1 je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • 7.2.2 zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • 7.2.3 je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
  • 7.2.4 zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.
 • 7.3 Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 7.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 • 7.4 Odstavec 7.2 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
 • 7.5 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • 8.1 Pokud zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 těchto Obchodních podmínek, má vadu. 
 • 8.2 Kupující – spotřebitel může vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí. Při koupi použitého zboží je doba pro vytknutí vad zkrácena na jeden rok. Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit pouze právo z vady, kterou zboží mělo v okamžiku převzetí. 
 • 8.3 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží:
  • 8.3.1 pokud vadu sám způsobil,
  • 8.3.2 při opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 
  • 8.3.3 u použitého zboží při opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. 
 • 8.4 Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:
  • 8.4.1 dodání nového zboží bez vady nebo 
  • 8.4.2 opravu zboží, 
 • ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
 • 8.5 Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 • 8.6 K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené. 
 • 8.7 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
  • 8.7.1 Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem 8.5 a 8.6,
  • 8.7.2 se vada projeví opakovaně,
  • 8.7.3 je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo 
  • 8.7.4 je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v době 30 dní od uplatnění reklamace nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 • 8.8 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.
 • 8.9 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 • 8.10 Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal. 
 • 9. ZÁRUKA
 • 9.1 Prodávající poskytuje na své zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruka se však vztahuje pouze na Kupujícího, který s Prodávajícím uzavřel Kupní smlouvu (tj. na prvního vlastníka, který zboží koupil přímo od Prodávajícího). V případě následného převodu vlastnictví ke zboží na třetí osobu záruka zaniká. Záruka taktéž zaniká v případě zániku Prodávajícího.
 • 9.2 Záruka je poskytována Kupujícím – Spotřebitelům a nevztahuje se na Kupující – Podnikatele. Kupující – Podnikatel se může s Prodávajícím individuálně dohodnout jinak.
 • 9.3 Záruka se vztahuje na kožené výrobky Prodávajícího. Záruka se vztahuje na povolení prošití výrobku, upadnutí spojovacího nýtu nebo části kování, upadnutí zapínání. Záruka se výslovně nevztahuje na:
  • 9.3.1 poškození kůže způsobené nedostatečnou ochranou (například vystavením výrobku výrazné změně teplot, dešti, sněhu, slunečnímu záření a dalším povětrnostním vlivům);
  • 9.3.2 poškození kůže způsobené nedostatečnou a nevhodnou péčí (poškození ostrými předměty, poškození způsobené stykem kůže a krému či oleje, odření barvy kůže způsobené běžným používáním zboží, protržení podšívky ostrým předmětem);
  • 9.3.3 úmyslné poškození nebo zničení zboží ze strany Kupujícího nebo jiných osob, nevhodně vybrané zboží (např. nevhodný dárek, změna názoru Kupujícího apod.), případy ztráty nebo odcizení zboží;
  • 9.3.4 ztmavnutí či mírnou změnu odstínu kůže, což je běžný jev takto kvalitních usní, které nemají chemicky (uměle) upravený povrch (líc), proto mohou vlivem vnějších podmínek (slunce, vzduch) přirozeně tmavnout a patinovat;
  • 9.3.5 odlišnou kresbu (reliéf) na produktu a barvu usně než na fotografiích: Useň je přírodní materiál, každý kus je jedinečný, proto může být v koželužně pokaždé trochu jinak probarven a s jinou přírodní kresbou (strukturou) na líci. Barvy, které zobrazuje Váš monitor, mohou být jiné v závislosti na nastavení monitoru. Před objednávkou je však možné se na kůže přijít podívat do ateliéru (Konšelská 15, Praha 8, 180 00) a barvu si vybrat osobně;
  • 9.3.6 drobné nedostatky (od jizev, vyrážek či štípanců, které vznikly za života krávy): Protože se jedná o přírodní materiál, který nemá chemicky(uměle) upravený (např. přestříkaný vrstvou pigmentu) líc, mohou se na usni vyskytnout drobné nedostatky, což je ale běžný jev takto kvalitních usní. Maximálně se však snažíme vždy vybrat tu nejlepší část kůže, aby byl výsledný produkt v co nejvyšší kvalitě; 
  • 9.3.7 poškození či ztrátu způsobenou při přepravě zboží Přepravcem;

Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele (zejm. právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené přes internet) dle těchto Obchodních podmínek.

 • 9.4 V rámci záruky se Prodávající zavazuje, pro případ, že se na zboží v průběhu trvání záruky vyskytne vada, bezplatně provést opravu zboží, případně, nebude-li oprava možná, dodat nové zboží (stejné, nebo alespoň srovnatelné s původním zbožím).
 • 10. POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 • 10.1 V případě, že Kupující objeví na zboží v průběhu lhůty uvedené v čl. 8 těchto Obchodních podmínek vadu, má právo na reklamaci zboží.
 • 10.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 16 těchto obchodních podmínek, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo jiného problému.
 • 10.3 V oznámení o reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Kupující je povinen předložit Prodávajícímu spolu s reklamací reklamované zboží doklad o zakoupení zboží u Prodávajícího (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu).
 • 10.4 Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.
 • 10.5 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a potřebná k odbornému posouzení vady.
 • 10.6 Reklamace včetně případného odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění (jak je popsáno výše). Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na prodloužení této lhůty. Pokud Prodávající uvedenou lhůtu nedodrží, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy, tedy je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • 10.7 Prodávající vydá Kupujícímu ve výše uvedené lhůtě k vyřízení reklamace reklamované zboží a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání nebo o výměně zboží, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 10.8 U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v těchto Obchodních podmínkách. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů Kupujícím rozhoduje Prodávající.
 • 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 • 11.1 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem: 
  • 11.1.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující však toto právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemá v případě, že je předmětem Kupní smlouvy dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (například opasek vyrobený na míru Kupujícímu, ražba/gravírování monogramu či textu, změna rozměrů), v případě uzavření smlouvy o využití volného času (vzdělávací kurzy), pokud Prodávající toto plnění poskytuje v určitém termínu.
  • 11.1.2 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy. K odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na e-mail: simona@kyselkova.cz.
  • 11.1.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • 11.1.4 Odstoupí-li Kupující platně od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  • 11.1.5 Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 11.1.6 Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy dále odstoupit v případech stanovených v čl. 7 těchto obchodních podmínek.
 • 11.2 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, který je Podnikatelem:
  • 11.2.1 Kupující, který je Podnikatelem, může od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy, nebo v případech stanovených v čl. 7 těchto Obchodních podmínek.
  • 11.2.2 Ustanovení odst. 11.1.2 až 11.1.5 těchto Obchodních podmínek se na postup při odstoupení od Kupní smlouvy v případě Podnikatele použijí obdobně.
  • 11.2.3 Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.
 • 11. 3 Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím:
  • 11.3.1 Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření Kupní smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku chyby zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu. V takovýchto případech Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží. 
  • 11.3.2 Další zákonné možnosti ukončení Kupní smlouvy nebo odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.
 • 12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • 12.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží; případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.
 • 12.2 Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.
 • 12.3 V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Kupní smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení § 2913 občanského zákoníku tímto není dotčeno.
 • 12.4 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 12.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů komunikačních služeb.
 • 12.6 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivované Kupní smlouvě má výlučně Prodávající, případně jeho obchodní partneři. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek.
 • 12.7 Není-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy a slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, nelze je kombinovat a není je možné uplatnit na zboží, které je již ve slevě. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, Kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • 13. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K E-SHOPU
 • 13.1 E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, je chráněn právy duševního vlastnictví, především jako autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění. Kupující je E-shop a díla v něm obsažená oprávněn užívat výhradně po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů a prohlížení zboží). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejm. k vlastním komerčním účelům. Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám, nebo postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného. Toto obdobně platí i pro jiné zákonem chráněné nehmotné statky zpřístupněné Kupujícímu v rámci E-shopu.
 • 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 14.1 Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího nebo osob jednajících za Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním Kupní smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný zde: https://simonakyselkova.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 • 15. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 • 15.1 V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
 • 16. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
 • 16.1 Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují ke Kupní smlouvě a těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím e-mailu Prodávajícího simona@kyselkova.cz.
 • 17. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 17.1 K řešení veškerých případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím budou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky, ledaže příslušnost soudu nelze sjednat odlišně od zákona nebo jiného právního předpisu. 
 • 17.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 17.3 Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na E-shopu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. V případě, že Kupující s novými Obchodními podmínkami nesouhlasí, může kdykoli ukončit užívání E-shopu. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek (tj. zejm. již uzavřené Kupní smlouvy).
 • 17.4 Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Kupní smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.
 • 17.5 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 občanského zákoníku. Obě Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 17.6 Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Kupní smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
 • 17.7 Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Kupní smlouvy.
 • 17.8 Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 • 17.9 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.6.2023.

KS design s.r.o.,

IČO: 07135173, 

se sídlem U Třetí baterie 1955/9, Břevnov, 

162 00 Praha 6

Odesláno doporučeně / e-mailem

Oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele – zboží zakoupené přes internet

Dobrý den,

dne ___________________ (datum objednávky) jsem si prostřednictvím Vašeho e-shopu na webových stránkách www.simonakyselkova.cz jako spotřebitel objednal/a následující zboží:

druh zboží:
číslo objednávky:

Zboží (resp. jeho první část) jsem obdržel/a dne _________________ (datum doručení zboží prostřednictvím přepravce).

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu uvedeného zboží, a to v zákonné lhůtě 14 (čtrnácti) dní ode dne převzetí zboží dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to převodem na můj bankovní účet __________________________ (číslo účtu) vedený u ________________________ (název nebo kód banky).

S pozdravem,

Jméno a příjmení kupujícího: ________________________

Doručovací adresa: ________________________________

V _______________ dne_______________

___________________________ podpis

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ

společnosti KS design s.r.o., IČO: 07135173, se sídlem U třetí baterie 1955/9, Břevnov, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295203 (dále jen „Poskytovatel“), upravující práva a povinnosti ze smlouvy o poskytnutí služeb, kterou mezi sebou uzavírají objednatel služeb (dále jen „Objednatel“) a Poskytovatel (dále jen „Obchodní podmínky“).

 1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele (dále jen „Smluvní strany“) v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služeb uzavřené mezi Smluvními stranami dle těchto Obchodních podmínek na základě objednávky, jak je uvedeno níže (dále jen „Smlouva“).
  2. Služby poskytované Poskytovatelem mají charakter zejména školení, školících kurzů, výuky, workshopů a konzultací (dále jen „Služby“).
  3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně. Taková odchylná ujednání jsou součástí Smlouvy a mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
  4. Tyto obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy je Smluvní stranou fyzická osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Smluvní stranou osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).
 2. E-SHOP 
  1. Služby je možné objednat na e-shopu, který je Poskytovatelem provozován na adrese www.simonakyselkova.cz (dále jen „E-shop“)
  2. Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Objednatel však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob. 
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Prezentace Služeb na E-shopu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaných Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Pro objednání Služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
   • údaje o Objednateli (jméno, příjmení, případně firma, doručovací či fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
   • objednávanou Službu (Objednatel „vloží“ objednávanou Službu do košíku v rozhraní E-shopu);
   • způsobu úhrady Služby.
  3. Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat se závazkem k platbě“. Při odeslání Objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami Poskytovatele a že s nimi souhlasí.
  4. Poskytovatel obdržení Objednávky potvrdí Objednateli e-mailem na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.
  5. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací) zaslaného Poskytovatelem na e-mail Objednatele uvedený v Objednávce. 
  6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů komunikačních služeb.
  7. Poskytovatel je oprávněn požádat Objednatele o další údaje o Objednateli za účelem dokončení Objednávky. Poskytovatel je vždy oprávněn požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo telefonicky).
  8. Poskytovatel není povinen Objednávku Služby akceptovat (zejména v případě, že kapacita kurzu/kurzů, které jsou předmětem Služby je již naplněna nebo v případě, že Služba byla v důsledku technické chyby E-shopu nabízena za zjevně chybně uvedených podmínek (typicky v případech zjevně chybně uvedené ceny, vč. chybného přepočtu ceny z jedné měny do druhé, kdy uvedená cena není přiměřená hodnotě zboží apod.)). Poskytovatel Objednatele vyrozumí o odmítnutí akceptace Objednávky e-mailem.
  9. Objednatel má právo požádat o změnu Smlouvy, zejména v podobě termínu poskytnutí Služby, přičemž, pokud o tuto změnu požádá, musí Poskytovatel bez zbytečného odkladu odpovědět, zda je změna možná či nikoliv a v jakém čase by mohlo být plnění ze Smlouvy poskytnuto. 
 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. E-shop obsahuje informace o zboží včetně ceny. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků a nákladů za použitý materiál při plnění Služby. 
  2. Cenu kurzu uhradí Objednatel Poskytovateli jednorázově v plné výši, a to následujícím způsobem:
   • bezhotovostně předem převodem na účet Poskytovatele na základě faktury zaslané e-mailem s potvrzením Objednávky.
  3. Závazek Objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Cena je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře.
  4. Není-li uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Objednatele.
 5. DÁRKOVÉ POUKAZY
  1. Na vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele, která nejsou upravena v tomto čl. 5. Obchodních podmínek, se uplatní obecná ustanovení těchto Obchodních podmínek.
  2. V rámci E-shopu mohou být Poskytovatelem nabízeny dárkové poukazy opravňující oprávněného držitele dárkového poukazu k jeho uplatnění, a to za podmínek stanovených v tomto čl. 5. těchto Obchodních podmínek (dále jen „Dárkový poukaz“).
  3. Dárkový poukaz obsahuje zejména následující údaje, a to:
   • typ Dárkového poukazu,
   • datum vystavení Dárkového poukazu,
   • dobu platnosti Dárkového poukazu,
   • číslo Dárkového poukazu,
   • identifikační a kontaktní údaje Poskytovatele. 
  4. Typ Dárkového vybere Objednatel z nabízených možností v rámci E-shopu.
  5. Datum konání Služby, která je předmětem Dárkového poukazu, zvolí z nabídnutých možností oprávněný držitel Dárkového poukazu. 
  6. Poskytovatel vystaví Dárkový poukaz na základě Objednávky učiněné Objednatelem prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu, a to po uzavření Smlouvy. 
  7. Dárkový poukaz je Objednateli zaslán na e-mailovou adresu určenou Objednatelem v Objednávce. Dnem převzetí Dárkového poukazu je den, kdy byl Dárkový poukaz Poskytovatelem odeslán Objednateli.
  8. Dárkový poukaz je oprávněna uplatnit osoba, která je jeho oprávněným držitelem, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky viz kontakty uvedené čl. 9 těchto obchodních podmínek. Držiteli Dárkového poukazu jsou na základě toho nabídnuty termíny konání dané Služby.
  9. Doba, po kterou je oprávněný držitel Dárkového poukazu oprávněn Dárkový poukaz uplatnit, je časově omezena, a to na dobu 12 měsíců od jeho vystavení (dále jen „Doba platnosti“), není-li na Dárkovém poukazu uvedeno jinak. Konkrétní Doba platnosti je na Dárkovém poukazu vyznačena.
  10. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou, a to nejpozději v poslední den Doby platnosti, není-li ujednáno něco jiného.
  11. Po uplynutí Doby platnosti nelze Dárkový poukaz uplatnit ani nelze požadovat jeho proplacení či jakoukoliv jinou náhradu.
 6. JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti Objednatele plynoucí z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku). Poskytovatel neposkytuje Objednateli žádnou záruku za jakost Služeb.
  2. Služba má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě. V případě, že má Služba vadu, má Objednatel právo Službu reklamovat v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
  3. Poskytovatel neodpovídá za vady Služeb způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, které se poskytování Služeb účastní.
  4. Pokud má Služba vadu, kterou lze odstranit, má Objednatel právo, aby byla vada bezplatně odstraněna. Je-li to z povahy poskytované Služby možné, a není-li to vzhledem k povaze Služby neúměrné, může Objednatel požadovat i dodání nového plnění v rámci Služby nebo jeho součásti. Není-li takový postup možný, může Objednatel žádat přiměřenou slevu ceny za Službu, případně odstoupit od Smlouvy; totéž platí, pokud jde o vadu Služby, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být Služba řádně poskytnuta, nebo pokud jde o vady odstranitelné, ale Objednatel nemůže pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad Službu řádně využít. Za opakované vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Objednatel poskytnutí nového plnění v rámci Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za Službu nebo může odstoupit od Smlouvy.
  5. Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu napravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna.
  6. Objednatel je povinen Službu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl nebo měl dozvědět, pokud možno při poskytování Služeb nebo bezprostředně po jejich poskytnutí, a to prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele uvedených v čl. 9 těchto Obchodních podmínek.
 7. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Při oznámení vady Služby (reklamaci) je nutné uvést identifikační a kontaktní údaje Objednatele a informace o poskytované Službě, případně jakýkoli jiný údaj, podle kterého je možné Službu a Objednatele identifikovat. Objednatel je rovněž povinen uvést, jaká práva z vadného plnění uplatňuje. Oznámení vady musí být učiněno písemně.
  2. Poskytovatel Objednateli uplatnění reklamace písemně potvrdí. Poskytovatel dále Objednatele informuje o způsobu vyřízení reklamace a o předpokládaném datu vyřízení reklamace.
  3. Po vyřízení reklamace Poskytovatel Objednateli vydá písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace a o datu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o přijetí opatření k nápravě, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  4. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 (třiceti) dnů od jejího uplatnění. 
  5. Pokud byla reklamace Objednatele oprávněná, má Objednatel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (např. poštovné). Tento nárok může Objednatel písemně uplatnit u Poskytovatele; nutnost vynaložení nákladů posuzuje Poskytovatel.
 8. NÁHRADA ŠKODY
  1. Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel bude hradit Objednateli pouze škodu způsobenou hrubou nedbalostí nebo úmyslem Poskytovatele, nebo takovou škodu, u níž se nároku na její uhrazení nelze platně vzdát. 
 9. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
  1. Veškerá oznámení mezi Poskytovatelem a Objednatelem, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na jejím základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena.
  2. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou jako dokument PDF prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy. 
  3. Kontaktní údaje Poskytovatele a Objednatele:
   • Poskytovatel: e-mail: simona@kyselkova.cz, telefon: 728 684 286, adresa pro doručování: adresa sídla Poskytovatele. 
   • Ke komunikaci s Objednatelem budou využity kontaktní údaje uvedené v Objednávce.
  4. Poskytovatel a Objednatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.
 10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Informace o zpracování osobních údajů Objednatele nebo osob jednajících za Objednatele v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný zde.
 11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy bez dalšího odstoupit v případě vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení konkurzu na majetek druhé Smluvní strany.
  2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
   • z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než (deset) pracovních dní, k dodatečnému splnění;
   • v případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Služby, které trvá déle než 30 (třicet) dní od data splatnosti faktury; nebo
   • v případě, že Objednatel porušil povinnosti dle Smlouvy, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o takovém porušení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 10 (deset) pracovních dní, ke zjednání nápravy.
  3. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem za předpokladu, že Poskytovatele písemně informoval o tomto porušení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 10 (deset) pracovních dní, ke zjednání nápravy. 
  4. Objednatel, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
  5. Objednatel, který je Spotřebitelem, nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže byly Služby v plném rozsahu již poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy poučil Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy.    
 12. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. V případě, že dojde mezi Objednatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz 
  2. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
 13. VYŠŠÍ MOC
  1. Žádná ze Smluvních stran není povinna plnit povinnost ze Smlouvy, pokud jí ve splnění brání překážka vyšší moci ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se informovat o překážce vyšší moci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího vzniku a společně hledat možnosti zmírnění jejích dopadů na plnění Smlouvy a jejího překonání. Přítomnost překážky vyšší moci musí být doložena. Pokud by překážka vyšší moci trvala déle než 90 (devadesát) dnů, je každá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. K řešení veškerých případných sporů vzniklých mezi Poskytovatelem a Objednatelem budou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky, ledaže příslušnost soudu nelze sjednat odlišně od zákona nebo jiného právního předpisu. 
  2. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na webu a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Objednateli také zaslána na jeho e-mail uvedený v objednávce. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Objednatel nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek. 
  3. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatným nebo nevynutitelným, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.
  4. Žádná Smluvní strana není oprávněna převést ani jinak zatížit své pohledávky za druhou Smluvní stranou bez předchozího písemného souhlasu dané Smluvní strany.
  5. Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění Objednateli dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.
  6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 11.4.2024.